Topografie staveb moderní architektury

Veronika Sulková, Tomáš Vlček: Topografie staveb moderní architektury, Liberec 2013-2014